Obchodné podmienky

Obchodné podmienky portálu Klik.sk

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

Čl. I

Vymedzenie pojmov

1.1. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.klik.sk

1.1.1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.klik.sk je spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. so sídlom Sokolovská 371/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 086 82 704, ktorá vykonáva svoju činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, IČO: 53 171 021 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Klikpojisteni.cz, s.r.o.“).

1.1.2. Spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. je registrovaná v registri poisťovacích sprostredkovateľov a likvidátorov poistných udalostí vedenom Českou národnou bankou. Spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. je registrovaná v Registri finančných agentov vedenom Národnou Bankou Slovenska ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu pod registračným číslom 256064.

1.2. Sprostredkovateľ poistenia - sprostredkovateľom poistenia je spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o.. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.klik.sk podľa ods. 1.1.1. je zároveň Sprostredkovateľom poistenia.

1.3. Poisťovateľ - poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie na vykonávanie poisťovacej činnosti na území Slovenskej republiky a s ktorou Záujemca o poistenie /Poistník uzatvoril, alebo má záujem uzatvoriť návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu.

1.4. Poistník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou Poisťovateľ uzatvoril prostredníctvom Sprostredkovateľa poistenia poistnú zmluvu alebo návrh poistnej zmluvy.

1.5. Záujemca o poistenie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem zistiť aktuálne ceny poisťovní v poistných produktoch povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo havarijného poistenia.

Čl. II

Služby poskytované Prevádzkovateľom internetovej stránky www.klik.sk

2.1. Internetová stránka www.klik.sk ponúka možnosť porovnať ceny poistného jednotlivých Poisťovateľov, porovnať poistné krytie a uzatvoriť Návrh poistnej zmluvy v poistných produktoch Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „povinné zmluvné poistenie“) a Havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „havarijné poistenie“).

2.2. Služby poskytované na internetovej stránke www.klik.sk sú finančným sprostredkovaním v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.

2.3. Orgánom dohľadu nad výkonom činnosti pri vykonávaní finančného sprostredkovania je:

a) Česká národná banka, Na příkopě 28, 151 03 Praha 1, Česká republika,

b) Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.

Čl. III

Uzatvorenie poistnej zmluvy

3.1. Uzatvorenie poistnej zmluvy sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení, zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení, zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR, poistnými podmienkami, zmluvnými a ďalšími dojednaniami daného Poisťovateľa, ktorého poistný produkt si Záujemca o poistenie zvolil, ako aj týmito Obchodnými podmienkami.

3.2. Sprostredkovateľ poistenia je na základe zmlúv uzatvorených s jednotlivými Poisťovateľmi oprávnený uzatvárať so Záujemcami o poistenie v mene a na účet Poisťovateľa návrhy poistných zmlúv / poistné zmluvy, ktoré sú uvedené v cenovej ponuke na internetovej stránke www.klik.sk.

3.3. Záujemca o poistenie výberom konkrétnej ponuky poistenia predloženej na internetovej stránke Prevádzkovateľa a vyplnením údajov potrebných pre uzatvorenie poistnej zmluvy uzatvorí návrh poistnej zmluvy s konkrétnym Poisťovateľom.

3.4. Sprostredkovateľ poistenia doručí Záujemcovi o poistenie na ním uvedenú e-mailovú adresu elektronický návrh poistnej zmluvy, a to vrátane všeobecných poistných podmienok a ďalších dokumentov tvoriacich prílohu návrhu poistnej zmluvy.

3.5. Definícia vybraného poistenia a práva a povinnosti vyplývajúce z vybraného poistenia sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach prislúchajúcich k návrhu poistnej zmluvy, ako aj v ďalšej zmluvnej dokumentácii tvoriacej prílohu návrhu poistnej zmluvy. Tu sú upravené konkrétne poistné krytia, limity poistného plnenia, doba poistenia, spôsoby zániku poistenia a pod.

3.6. Z návrhu poistnej zmluvy sa stáva platná poistná zmluva vtedy, ak Poistník uhradí prvé poistné alebo prvú splátku poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. Ak prvé poistné alebo prvá splátka poistného nebude uhradená vo výške a v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy, návrh poistnej zmluvy stráca platnosť a poistenie nevznikne.

3.7. Podmienkou vzniku poistnej zmluvy havarijného poistenia je okrem úhrady prvého poistného podľa predchádzajúceho odseku 3.6. aj obhliadka motorového vozidla. To neplatí v prípade, ak je predmetom poistenia nové vozidlo, pričom za nové motorové vozidlo sa považuje nejazdené motorové vozidlo, ktoré sa v čase uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy nachádza v predajni predajcu motorových vozidiel.

Čl. IV

Poistné

4.1. Informácie o výške poistného, lehote splatnosti poistného, číslo účtu pre platbu poistného sú uvedené na návrhu poistnej zmluvy.

4.2. Poistník uhrádza poistné priamo na bankový účet Poisťovateľa, s ktorým uzatvoril návrh poistnej zmluvy.

4.3. Záujemca o poistenie / Poistník neuhrádza Sprostredkovateľovi poistenia žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušného návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy.

4.4. Žiadny zamestnanec ani spolupracovník Sprostredkovateľa poistenia nie je oprávnený prijať od Záujemcu o poistenie / Poistníka akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy.

Čl. V

Zrušenie návrhu poistnej zmluvy, odstúpenie od poistnej zmluvy

5.1. Poistník je oprávnený zrušiť svoj návrh poistnej zmluvy do momentu zaplatenia poistného na účet Poisťovateľa, a to najmä telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú adresu Sprostredkovateľa poistenia.

5.2. Poistník môže zrušiť svoj návrh poistnej zmluvy aj tak, že neuhradí prvé poistné alebo prvú splátku poistenia v lehote jej splatnosti. Uplynutím lehoty splatnosti zaniká platnosť návrhu poistnej zmluvy a poistenie nevznikne.

5.3. Po úhrade poistného, ktorým došlo k platnému uzatvoreniu poistnej zmluvy, Poistník môže odstúpiť od poistnej zmluvy v zmysle odseku 5.4. tohto článku Obchodných podmienok alebo vypovedať poistnú zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušného Poisťovateľa a všeobecnými právnymi predpismi.

5.4. Návrh poistnej zmluvy a poistná zmluva uzatvorená Prevádzkovateľom internetovej stránky www.klik.sk je považovaná za zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Poistník je oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy pri finančných službách na diaľku je 14 kalendárnych dní a začne plynúť odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy je potrebné odoslať najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty v písomnej podobe na adresu sídla poisťovateľa. Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na poistnú zmluvu uzavretú na dobu kratšiu ako jeden mesiac. O podmienkach odstúpenia od poistnej zmluvy Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o poistenie / Poistníka prostredníctvom zverejnenia Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

Čl. VI

Obhliadka motorového vozidla

6.1. V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy havarijného poistenia, bude Poistník po uzatvorení návrhu poistnej zmluvy havarijného poistenia kontaktovaný pracovníkom Poisťovateľa za účelom vykonania obhliadky poisťovaného motorového vozidla.

6.2. Poistník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vykonania obhliadky v zmysle predchádzajúceho ods. 6.1., najmä umožniť výkon obhliadky v čo najkratšom čase po uzatvorení návrhu poistnej zmluvy. V prípade, že nedôjde k vykonaniu obhliadky vozidla, poistenie na základe návrhu poistnej zmluvy nevznikne, resp. nenadobudne účinnosť (v závislosti od Všeobecných poistných podmienok konkrétneho Poisťovateľa).

6.3. Poistník môže byť tiež vyzvaný Sprostredkovateľom poistenia, aby zaslal fotografie poisťovaného motorového vozidla elektronicky na e-mailovú adresu Sprostredkovateľa poistenia; Sprostredkovateľ poistenia za týmto účelom pošle Poistníkovi dokument obsahujúci podrobné inštrukcie k vyhotoveniu fotodokumentácie vozidla. V takomto prípade neplatí ustanovenie odsekov 6.1. a 6.2. Ak Poistník nedoručí v stanovenej lehote Sprostredkovateľovi poistenia fotodokumentáciu vozidla, poistenie na základe návrhu poistnej zmluvy nevznikne, resp. nenadobudne účinnosť (v závislosti od Všeobecných poistných podmienok konkrétneho Poisťovateľa).

6.4. V prípade niektorých pripoistení dojednaných v rámci povinného zmluvného poistenia je pre platnosť pripoistení potrebné, aby Poistník vyhotovil fotografie poisťovaného motorového vozidla v zmysle inštrukcií Poisťovateľa a následne zaslal tieto fotografie na určenú e-mailovú adresu. Inštrukcie Poisťovateľa k vyhotoveniu fotodokumentácie vozidla spolu s uvedením e-mailovej adresy, na ktorú je potrebné vyhotovené fotografie zaslať, pošle Sprostredkovateľ poistenia Poistníkovi na jeho e-mailovú adresu spolu s návrhom poistnej zmluvy.

Čl. VII

Pravidlá ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

7.1. Definícia pojmov

7.1.1. Sprostredkovateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ internetovej stránky www.klik.sk, spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o.

7.1.2. Prevádzkovateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ internetovej stránky www.klik.sk, spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o.

7.1.3. Dotknutou osobou podľa Zákona o ochrane osobných údajov je Poistník, Záujemca o poistenie, ich zástupca alebo osoba, v prospech ktorej Záujemca o poistenie alebo Poistník uzatvára návrh poistnej zmluvy/ poistnú zmluvu.

7.1.4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o finančnom sprostredkovaní“) a zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len („zákon o poisťovníctve“).

7.1.5. Okruh príjemcov, ktorým budú sprístupnené osobné údaje Dotknutej osoby: Sprostredkovateľ, Prevádzkovateľ, Poisťovatelia, s ktorými je Prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu. V prípade uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy/ poistnej zmluvy havarijného poistenia môže byť príjemcom aj zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý vykonáva obhliadky poistených motorových vozidiel pri vstupe do poistenia. (ďalej spolu „Oprávnený subjekt).

7.2. Zoznam a rozsah osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov

7.2.1. Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v odsekoch 7.3.1. a 7.3.2.

7.2.2. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený v odseku 7.3.3., poistnou zmluvou alebo návrhom poistnej zmluvy alebo elektronickými formulármi, ktoré vyplnila Dotknutá osoba na internetovej stránke www.klik.sk.

7.2.3. Oprávnený subjekt spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na účel:

a) vykonávania finančného sprostredkovania podľa §2 zákona o finančnom sprostredkovaní,

b) identifikácie Dotknutej osoby a overovanie tejto identifikácie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,

c) ochrany a domáhania sa práv Oprávneného subjektu voči Dotknutej osobe podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,

d) zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,

e) priameho alebo nepriameho marketing, ak Dotknutá osoba udelila osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel,

f) reklamy, ak Dotknutá osoba udelila osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel,

g) prípravy ponuky poistenia pre Dotknutú osobu.

7.3. Oprávnenie získavať osobné údaje a iné informácie od Dotknutej osoby

7.3.1. Oprávnený subjekt je oprávnený od Dotknutej osoby, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie osobných údajov a iných údajov Dotknutej osoby, a to v zmysle § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie Dotknutej osoby a na ďalšie účely uvedené v odseku 7.3.3., v rozsahu:

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,

c) kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má, d) dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo ktoré sú dohodnuté s Oprávneným subjektom.

7.3.2. Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje odsek 7.3.1. písm. b) až d), je Oprávnený subjekt oprávnený získavať od Dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu Dotknutej osoby.

7.3.3. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie Dotknutej osoby, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv Oprávneného subjektu voči Dotknutým osobám, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností Oprávneného subjektu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní alebo osobitných predpisov je Oprávnený subjekt aj bez súhlasu Dotknutej osoby oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 7.3.1. a získavať osobné údaje Dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

7.3.4. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 7.3.1. až 7.3.3., je Oprávnený subjekt oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených zákonom o finančnom sprostredkovaní alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a osobitných predpisov.

7.3.5. Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 7.3.1. až 7.3.3., je Oprávnený subjekt oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov.

7.3.6. Ak Dotknutá osoba údaje vyžiadané Oprávneným subjektom podľa odseku 7.3.1. písm. a), b) a d) neposkytne, Oprávnený subjekt nesmie Dotknutej osobe poskytovať finančné sprostredkovanie.

7.4. Doba uschovávania osobných údajov

7.4.1. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle §36 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní uschovávať osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré boli poskytnuté na účely uzatvorenia poistnej zmluvy, najmenej počas desiatich rokov od začiatku platnosti poistnej zmluvy. Zároveň Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutých osôb 3 roky po ukončení platnosti poistnej zmluvy.

7.4.2. Osobné údaje, ktoré poskytla Dotknutá osoba Prevádzkovateľovi na marketingové účely, Prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

7.5. Práva dotknutej osoby

7.5.1. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľov:

a) prístup k jej osobným údajom v zmysle § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,

b) opravu svojich osobných údajov v zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov.

7.5.2 Dotknutá osoba, ktorá uzatvorila na internetovej stránke Prevádzkovateľa Zmluvu o poskytnutí finančnej služby, nemá právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi pre účely uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a to po dobu uschovávania osobných údajov podľa odseku 7.4.1. Dotknutá osoba nemá právo na výmaz osobných údajov z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je potrebné na splnenie povinností v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a zákona o poisťovníctve.

7.5.3. Poskytovanie osobných údajov pre účely uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 39/2005 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že by osoba, ktorá uzatvára na internetovej stránke Prevádzkovateľa zmluvu o poskytnutí finančnej služby odmietla poskytnúť osobné údaje požadované na internetovej stránke Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní povinný odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby s takouto osobou.

7.5.4. Dotknutá osoba, ktorá udelila Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, má právo:

a) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely,

b) požadovať vymazanie osobných údajov poskytnutých na marketingové účely v zmysle § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,

c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov poskytnutých na marketingové účely v zmysle § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,

d) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých na marketingové účely v zmysle § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,

e) právo namietať spracúvanie osobných údajov poskytnutých na marketingové účely v zmysle § 27 Zákona o ochrane osobných údajov.

7.5.5. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov.

7.6. Ochrana osobných údajov

7.6.1. Vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami Dotknutá osoba potvrdzuje, že udeľuje svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov a iných údajov (ďalej „Údaje“) pre Oprávnený subjekt.

7.6.2. Všetky Údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Sprostredkovateľovi poistenia, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu Údajov Dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni Údaje Dotknutých osôb medzinárodným bezpečnostným certifikátom.

7.6.3. Údaje budú oznámené Poisťovateľovi, s ktorým Dotknutá osoba prostredníctvom Sprostredkovateľa poistenia uzatvára návrh poistnej zmluvy/poistnú zmluvu.

7.7. Poskytnutie údajov tretej osoby

7.7.1. Záujemca o poistenie/ Poistník prehlasuje, že v prípade, ak použil osobné a/alebo iné údaje tretej osoby, má od tejto tretej osoby písomný súhlas k použitiu jej osobných a/alebo iných údajov pre účely uvedené v týchto Obchodných podmienkach.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2021.

V Bratislave dňa 1.1.2021.

Obchodné podmieky si môžete stiahnuť TU.

Výber článkov z nášho blogu

vodic-pouziva-navigaciu
Mnohí vodiči si bez navigačných aplikácií už nevedia predstaviť život. Preto je veľmi dobrou správou to, že vývojári nespia a stále pracujú na vylepšovaní jednotlivých navigácií a pridávaní nových fun...
havarovane-auto
Rozdiel medzi týmito dvomi poisteniami je jednoduchý. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré svojím autom spôsobíte niekomu inému. Havarijné poistenie sa vzťahuje na poškodenia, ku ktorým prišlo...
cerveny-znak
Nejeden Slovák naletel na praktiky podvodníkov, ktorí útočia prostredníctvom elektronickej pošty. Vám sa to stať nemusí, ak budete vedieť, čo si pri podozrivých e-mailoch treba všímať.V 21. storočí če...
zena-na-plazi
Ako by sa vám páčilo mať priateľa na telefóne, ktorý by vám na dovolenke vedel poradiť pri rôznych nepríjemnostiach? Keď si uzatvoríte cestovné poistenie, vaša poisťovňa takýmto priateľom môže byť.Asi...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.