Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy

Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online alebo telefonicky je považovaná za zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Pri zmluvách uzatvorených na diaľku je klient oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy pri finančných službách na diaľku je 14 kalendárnych dní a začne plynúť odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy. Uzavretím poistnej zmluvy sa v tomto prípade rozumie zaplatenie prvého poistného v termíne splatnosti. Oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy je potrebné odoslať najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty v písomnej podobe na adresu sídla poisťovateľa. Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje na poistnú zmluvu uzavretú na dobu kratšiu ako jeden mesiac. O podmienkach odstúpenia od poistnej zmluvy informuje sprostredkovateľ poistenia záujemcu o poistenie a klienta prostredníctvom zverejnenia Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku v zmysle § 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.

Výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia

Najbežnejší spôsob, ktorým je možné vypovedať poistnú zmluvu, je výpoveď ku koncu poistného obdobia, k takzvanému výročiu.

Výpoveď musí byť poisťovni doručená najneskôr šesť týždňov pred výročným dňom.

Na Bielej a Zelenej karte máte uvedené, dokedy karta platí. To je výročný deň poistky. Odpočítajte dva mesiace a máte dátum, kedy by ste Vašu výpoveď mali dať na poštu. Plus maximálne týždeň.

Poistné zmluvy PZP sa všeobecne uzatvárajú na dobu neurčitú s automatickým predlžovaním o rok, pokiaľ klient zmluvu riadne nevypovie pred koncom poistného obdobia. V prípade, že sa chystáte zmeniť poisťovňu alebo ste získali zaujímavejšiu ponuku, je vhodné zaslať výpoveď optimálne 2 mesiace pred výročným dňom poistenia.

Výpoveď do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistenia

PZP je možné ukončiť bez udania dôvodu najneskôr do dvoch mesiacov od jeho uzatvorenia. Výpoveď do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy je možné podať iba vtedy, ak je takáto možnosť výpovede uvedená vo Všeobecných poistných podmienkach danej poisťovne. Dňom doručenia výpovede do poisťovne začína plynúť 8-dňová výpovedná lehota, ktorej uplynutím následne poistenie zaniká.

Dvojmesačná lehota sa počíta od uzatvorenia poistnej zmluvy.

V prípade, že poistenie už nadobudlo účinnosť, poisťovňa od poistného, ktoré bolo uhradené, odpočíta pomernú čiastku za obdobie, po ktorú bolo vozidlo poistené a preplatok poistného vráti klientovi.

Výpoveď PZP po poistnej udalosti

Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť, má poisťovňa aj Vy možnosť povinné zmluvné poistenie vypovedať, a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia poistnej udalosti poisťovni.

Po podaní výpovede začína plynúť výpovedná lehota 1 mesiac, počas ktorej ste stále poistený, po jej uplynutí poistenie zaniká. Pokiaľ sa rozhodnete takto zmluvu vypovedať, strácate nárok na vrátenie pomernej časti poistného, ktoré si poisťovňa ponechá, vzhľadom k tomu, že dochádza k výplate poistného plnenia z poistnej udalosti.

Pri výpovedi PZP poistenia pamätajte:

Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy musíte poisťovni zaslať v písomnej podobe, najlepšie doporučene.

Výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy musí byť v stanovenej lehote doručené do poisťovne, nestačí len podanie výpovede na pošte.

Výpoveď je bez podpisu neplatná. Podpísať ju musí ten, kto poistku uzavrel, teda poistník.

V prípade, že vypoviete PZP poistenie, uzatvorte si nové.

Stiahnuť formulár výpovede

Stiahnuť formulár Odstúpenie od zmluvy

Zaujímavé články nielen zo sveta poistenia

auto-s-privesom
Keď je reč o PZP, väčšina z nás si v mysli automaticky vybaví auto, prípadne motorku. Ale existuje celý rad ďalších vozidiel, ktoré tiež musia byť poistené. Ak hľadáte výhodné povinné zmluvné poisteni...
muz-v-tesle
Umelá inteligencia (AI), inak známa aj ako strojové učenie, predstavuje revolúciu. Jej potenciál môže byť využitý asi v každom odvetví, najmä v tých technologických. Do tejto kategórie patrí aj automo...
zena-na-elektrickej-kolobezke
Áno, je to pravda. Elektrické kolobežky budú musieť mať povinné zmluvné poistenie. Túto povinnosť zavádza smernica Európskeho parlamentu. V tomto článku vám priblížime všetko, čo by ste o tejto zmene ...
zatopene-auto
Extrémne výkyvy počasia sú čoraz častejšie aj na území Slovenska a nemôžeme tomu nijako zabrániť. Vyčíňanie prírodných živlov je nebezpečné nielen pre človeka, ale môže zanechať veľké poškodenia aj na...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.