Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov

Spoločnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021 (ďalej len "Správca") týmto informuje záujemcov o poistenie a svojich klientov (v pozícii poisteného i poistníka), ktorým sprostredkováva poistné produkty dodávateľov poistenia ako poisťovací sprostredkovateľ, o spracovaní ich osobných údajov, a to v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Všeobecné nariadenie").

Vaše osobné údaje zásadne spracovávame transparentne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovania poistenia. Súčasne kladieme dôraz na maximálnu možnú mieru zabezpečenia Vašich osobných údajov, pretože si dobre uvedomujeme ich význam. Vaše osobných údaje, resp. osobné údaje potenciálnych klientov sme oprávnení spracovávať na základe nižšie uvedených právnych dôvodov, pre nižšie uvedené účely, v nevyhnutnom rozsahu, a len po dobu k tomu nevyhnutne nutnú. Spracovanie vykonávame manuálne alebo automatizovane prostredníctvom našich na to oprávnených zamestnancov alebo prostredníctvom špecializovaných spoločností (napr. Poskytovateľov IT služieb).

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa dôkladne oboznámili s nižšie uvedenými informáciami o spracovaniach Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov našou spoločnosťou sa na nás neváhajte obrátiť.

Radi by sme Vás upozornili, že v prípade sprostredkovania poistenia, ako aj činnosti na to naviazaných, vystupujeme vo vzťahu k Vašim osobným údajom rovnako v pozícii spracovateľa osobných údajov, kedy Vaše osobné údaje spracovávame pre poskytovateľov poistného produktu, ktorý ste si prostredníctvom nás vybrali.

Kontaktné údaje Správca

Korespondenční adresa: Plynárenská 1, Bratislava, PSČ: 821 01

Telefon: 0850 777 770

E-mail: info@klik.sk

Internetové stránky: www.klik.sk

1. Účely a právne dôvody spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a súčasne si zakladáme na zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov:

a) Sprostredkovanie uzavretia poistných zmlúv s poskytovateľom poistného produktu (kalkulácie poistného, vypracovanie návrhu poistnej zmluvy, pomoc pri správe poistenia, apod.). Toto spracovanie vykonávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia, keďže je nevyhnutný pre plnenie zmluvy;

b) Plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä z nižšie uvedených právnych predpisov vzťahujúcich sa na našu činnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia:

• identifikácia a kontrola zákazníka podľa zákona č. 297/2008 Zb. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "AML zákon") v prípade sprostredkovania poistnej zmluvy životného poistenia;

• sprostredkovanie poistenia podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.;

• ďalej povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

• povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, v znení neskorších predpisov a

c) Na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý vždy starostlivo posudzujeme, spracovávame Vaše osobné údaje na tieto účely na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia:

• zasielanie informačných oznámení, ktorá priamo súvisí s konkrétnou poistnou zmluvou, a ktoré zahŕňajú upozornenie na splatnosť poistného či oznámenie o výročia poistnej zmluvy;

• prípadná ochrana právnych nárokov týkajúcich sa sprostredkovanej poistnej zmluvy či vedenie sporu ohľadom sprostredkovanej poistnej zmluvy;

• vybavovanie prípadných sťažnosti či podnetov.

d) V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, spracovávame Vaše údaje na základe tohto súhlasu len na účel, na ktorý ste nám tento súhlas udelili. O udelení súhlasu Vás môžeme požiadať pre tieto účely:

• v prípade, že nie je možné dojednať novú poistnú zmluvu, pretože je výročie Vašej aktuálnej poistky v budúcnosti, môžeme Vaše kontaktné údaje využiť pre ponuku poistenia k dátumu výročia;

2. Kategórie osobných údajov, ktoré ako Správca spracovávame

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, delíme do niekoľkých základných kategórií:

a) Identifikačné údaje, teda údaje, ktoré nám umožňujú Vás bezpečne identifikovať ako napríklad meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, číslo preukazu totožnosti, prípadne číslo bankového účtu. V prípade, že ste podnikajúca fyzická osoba tiež Vaše IČO, DIČ a adresu sídla;

b) Kontaktné údaje, ktoré nám umožňujú Vás v prípade potreby kontaktovať. Jedná sa predovšetkým o Vašu adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu;

c) Ostatné údaje, ktoré súvisia s poistkou alebo nám umožňujú pripraviť pre Vás tú najvhodnejšiu ponuku, ktorá zodpovedá Vašim potrebám. Môže sa jednať o štátnu poznávaciu značku vozidla, VIN - identifikačné číslo vozidla, číslo vodičského preukazu, číslo zelenej karty, a pod.;

3. Zdroje, z ktorých osobné údaje získavame

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, získavame priamo od Vás. Jedná sa teda o osobné údaje, ktoré ste nám na účely našej spolupráce poskytli, a to najmä prostredníctvom našich internetových stránok, prípadne iným spôsobom. Výnimku z tohto pravidla predstavujú osobné údaje, ktoré si musíme vyžiadať z neverejných registrov za účelom splnenia právnych povinností, ktoré nám ukladajú príslušné právne predpisy (napr. Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene niektorých súvisiacich zákonov).

4. Doba spracovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zásadne spracovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná pre naplnenie účelu, pre ktorý tieto osobné údaje spracovávame. Táto doba môže byť daná dobou trvania zmluvného vzťahu, ktorý pre Vás sprostredkujeme, právnymi predpismi, dobou platnosti súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo do doby, než svoj súhlas odvoláte, prípadne môže byť stanovená v súlade s našimi oprávnenými záujmami, ktoré vždy starostlivo posudzujeme . V prípade, že stratíme právny dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, vykonáme bezodkladne ich výmaz v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

a) Vaše osobné údaje spracovávame po dobu predzmluvného vyjednávaní a po dobu trvania poistnej zmluvy uzatvorenej medzi Vami a poskytovateľom poistného produktu;

b) Následne Vaše osobné údaje spracovávame po dobu 10 rokov od zániku záväzku z poistnej zmluvy, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovania poistenia a AML zákonom;

c) Ak ku uzatvorenia poistenia nedošlo, potom Vaše osobné údaje budeme uchovávať do konca druhého kalendárneho roka od poslednej komunikácie s Vami v súlade s príslušnými právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovania poistenia;

d) Na účely ochrany právnych nárokov spracovávame Vaše osobné údaje po dobu stanovenú k premlčaniu týchto nárokov príslušnými právnymi predpismi, prípadne po dobu trvania súdneho či iného konania;

e) Ak nám udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, budeme spracovávať Vaše osobné údaje po dobu primeranú príslušnému účelu, ktorú dôkladne posudzujeme. V prípade, že využijete svoje právo a svoj súhlas odvoláte, ukončíme spracovanie Vašich osobných údajov pre príslušný účel.

5. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi môžeme za účelom ďalšieho spracovania odovzdať ďalším osobám, teda príjemcom osobných údajov. Títo príjemcovia spracúvajú Vaše osobné údaje výlučne na účely, ktorými sme tieto príjemcu poverili a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, a / alebo za účelom plnením našich zákonných či zmluvných povinností a / alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili a / alebo na základe nášho oprávneného záujmu.

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť:

a) naši právni zástupcovia (advokáti);

b) spolupracujúci naviazaní zástupcami alebo doplnky poisťovací sprostredkovatelia;

c) poskytovatelia príslušných ponúkaných poistných produktov (za účelom uzavretia príslušnej zmluvy a / alebo splnenie našich zmluvných povinností);

d) poskytovatelia informačných a komunikačných systémov, technickej infraštruktúry;

e) orgány verejnej správy v prípadoch, keď tak stanovia príslušné právne predpisy alebo je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov.

6. Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov

Ako subjekt údajov, ktorého osobných údaje naša spoločnosť spracúva, máte nasledujúce práva, ktoré súvisia práve so spracovaním osobných údajov:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás získať potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracovávame, a ak je to tak, potom máte právo získať prístup k týmto osobným. Ako správca Vám v tomto prípade zdarma poskytneme kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov.

b) Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili alebo aktualizovali nepresné alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvajú, osobné údaje nezákonne spracované sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov

Ďalej máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, ak popierate presnosť osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť), spracovanie je protiprávne (napr. Keď spracovávame osobné údaje nad rámec toho, čo spracovávať musíme, čomu sa však snažíme predchádzať), ale odmietate vymazanie takýchto osobných údajov a radšej zvolíte iba obmedzenie ich spracovania, alebo ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu ich právnych nárokov.

e) Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Máte možnosť namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (my ich prestaneme naďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie). V prípade námietok proti spracúvanie osobných údajov na marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobného údaje spracovávať ihneď.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie osobných údajov alebo osobné údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy a jedná sa o automatizované spracovanie osobných údajov, máte právo od nás získať všetky tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. g) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov Okrem vyššie zmienených práv máte tiež možnosť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

h) Právo sťažovať k Úradu pre ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Telefónne číslo: +421 2 32 31 32 14

Všetky zhora uvedené práva môžete uplatniť v písomnej forme na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu.

Poistite sa online a ušetrite!

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na pozemnej komunikácii. Každý, kto chce svoje auto používať na jazdenie po cestách, je povinný mať uzatvorenú túto p...
Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak niekto spôsobí škodu vám, bude vám škoda vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu...
Poistenie na cesty do zahraničia si môžete dohodnúť online za 5 minút. Dokonca aj na mobile cestou na letisko! Bez cestovného poistenia s dostatočnými limitmi vás banálna nehoda môže finančne zruinova...
Ceny poistenia domácnosti a nehnuteľnosti na rozdiel od cien poistenia auta majú tendenciu klesať, samozrejme v závislosti od zmeny hodnoty nehnuteľnosti, a ak si zjednáte novú poistku, pravdepodobne ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.