PZP je povinné, aj keď vozidlo nepoužívate

Váha s dvěma otazníky převažující misky vah na jednu stranu.

Ku každému vozidlu, ktoré je prevádzkované na verejnej komunikácii (diaľnica, cesta, verejne dostupná komunikácia), musí mať jeho prevádzkovateľ uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

To znamená, že aj keď stojí vozidlo zaparkované na okraji cesty pred domom alebo na verejnom parkovisku, musí mať uzatvorené PZP.

Pokiaľ s vozidlom dlhšiu dobu nejazdíte, napr. v zime, môže sa Vám zdať neekonomické platiť po túto dobu PZP, keď vozidlo stojí v garáži. Avšak zákon o povinnom zmluvnom poistení neumožňuje prerušiť PZP z dôvodu že vozidlo po istú dobu nepoužívate.

Jedinou výnimkou je dočasné vyradenie vozidla z Evidencie. V prípade, že vozidlo dočasne vyradíte z Evidencie vozidiel, musíte na Dopravnom inšpektoráte odovzdať aj evidenčné značky vozidla a Technický preukaz. Ak tak urobíte, nemáte evidenčné značky,nemáte technický preukaz, takže nie ste oprávnený prevádzkovať vozidlo na verejnej komunikácii. V takom prípade nemusíte mať PZP.

Ak je však vozidlo riadne registrované v Evidencii vozidiel, PZP ste povinný mať za každých okolností. Argument, že vozidlo nepoužívate Vás neuchráni pred následkami vyplývajúcimi zo skutočnosti že prevádzkujete nepoistené vozidlo, ktorým je pokuta od správneho orgánu až do výšky 3 320 EUR a ak by došlo k poistnej udalosti, náhrada škody poškodenému v plnej výške.

Preto majte na pamäti, že v prípade, že nemáte platné PZP, nemali by ste vozidlo vôbec používať, pokiaľ nebudete mať uzatvorené nové platné povinné zmluvné poistenie.

Ak máte v pláne vozidlo dlhšiu dobu nepoužívať, môžete vozidlo dočasne vyradiť z Evidencie vozidiel. Vozidlo Vám dočasne vyradia z evidencie na príslušnom Dopravnom inšpektoráte, za dočasné vyradenie vozidla na dobu maximálne jedného roka zaplatíte správny poplatok vo výške 5 EUR, v prípade opätovného zaradenia vozidla do Evidencie je potrebné zaplatiť ďalší poplatok vo výške 5 EUR.

Obľúbené

Dům a automobil, nad kterými se vznáší deštník.Prečo potrebujem mať PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať každý majiteľ alebo držiteľ v...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

Čo keď spôsobíte dopravnú nehodu? Samozrejme nikto z nás si to nepraje, avšak môžeme sa stať účastníkmi dopravnej nehody. V...