Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

Čo keď spôsobíte dopravnú nehodu?

Samozrejme nikto z nás si to nepraje, avšak môžeme sa stať účastníkmi dopravnej nehody. V prvom rade je dobré zachovať kľud a chladnú hlavu.

Najdôležitejšie kroky po nehode:

Ohrozujú havarované vozidlá ďalších účastníkov premávky? Ak áno, zabečte čo najrýchlejšie miesto dopravnej nehody výstražným trojuholníkom a ak je to možné, zapnite na vozidle výstražné svetlá.

Je niekto zranený? Ak áno, poskytnite prvú pomoc a volajte okamžite záchrannú službu na čísle 155 alebo európsku linku tieňového volania na čísle 112.

Kedy je potrebné volať políciu pri dopravnej nehode?

Povinnosť privolať políciu pri dopravnej nehode sa vždy riadi zákonmi tej krajiny, v ktorej došlo k dopravnej nehode. Pokiaľ došlo k nehode v Slovenskej republike, je nutné volať políciu v nasledovných prípadoch:

Ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu účastníka dopravnej nehody.

Došlo ku škode na vozidle alebo prepravovaných veciach a škoda je pravdepodobne vyššia ako 3 983 EUR.

Ak došlo k poškodeniu komunikácie alebo jej príslušenstva. Najčastejším prípadom je poškodenie dopravnej značky alebo zvodidiel. Pozor! V takomto prípade treba vždy volať políciu, bez ohľadu na výšku škody.

Nedošlo k dohode účastníkov nehody o tom, kto nehodu spôsobil.

Došlo ku škode na majetku tretej osoby a táto osoba nie je účastníkom dopravnej nehody, napr. došlo k poškodeniu plotu alebo fasády rodinného domu.

Taktiež ak spôsobíte škodu na zaparkovanom aute a oprávnený užívateľ vozidla sa vo vozidle alebo pri vozidle nenachádza, je potrebné volať políciu, ktorá vyhotoví záznam o nehode a následne bude kontaktovať majiteľa poškodeného motorového vozidla.

V prípade, že nie ste vinníkom dopravnej nehody, škoda bude vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto ju spôsobil. Pokiaľ ste vinníkom dopravnej nehody, poškodeným osobám bude vyplatená náhrada škody z Vášho povinného zmluvného poistenia, na to, aby bola preplatená škoda na Vašom vozidle, budete potrebovať havarijné poistenie.

Ako postupovať ďalej?

V žiadnom prípade nepite po nehode alkohol, ani neberte iné návykové látky. Po nehode totižto môžete byť podrobený testu na prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky.

Nepodpisujte policajnú správu, pokiaľ s ňou nesúhlasíte. Ak máte na vec iný názor, vždy uveďte svoje vlastné vyjadrenie a námietky a až potom ju podpíšte.

Ak je to možné, vyhotovte si vlastnú fotodokumentáciu miesta nehody vrátane všetkých detailov. Podľa možnosti si zapíšte všetky údaje účastníkov nehody: EČV, VIN (identifikačný kód vozidla, u novších vozidiel ho môžete nájsť na ľavej strane čelného skla), mená a adresy, telefónne čísla účastníkov nehody, údaje o povinnom zmluvnom poistení z Bielej alebo Zelenej karty, meno poisťovateľa PZP. Ak sú svedkovia nehody, požiadajte ich tiež o kontaktné údaje.

Pokiaľ nie je potrebné volať políciu, vyplňte Správu o nehode.

Zavolajte asistenčnú službu, aby Vám pomohla s odťahom alebo opravou vozidla.

Správa o nehode je dôležitým dokladom pre PZP

Európsky formulár Správa o nehode je formulár, ktorý slúži k identifikácii účastníkov dopravnej nehody a ďalších okolností podstatných pre presný a úplný popis nehody ako poistnej udalosti. Používa sa rovnaký formulár pre celú Európu. Je dôležité vyplniť ho správne, pretože je dokladom pre výplatu poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia.

Niekoľko všeobecných zásad pre vypĺňanie Správy o nehode:

Nikdy nevypĺňajte čomu nerozumiete. Správa o nehode môže byť síce vyhotovené v rôznych jazykoch, ale jednotlivé polia sú očíslované a keď máte pri sebe slovenskú verziu, môžete jednotlivé polia ľahko identifikovať podľa ich čísiel. Ak nemáte k dispozícii slovenskú verziu a chcú od Vás, aby ste vyplnili jazykovú verziu ktorej nerozumiete, volajte políciu.

Použite iba jeden formulár pre dve zúčastnené vozidlá.

Správa o nehode musí byť podpísaná účastníkmi dopravnej nehody. Pred tým, než odtrhnete kópiu, presvedčte sa, že je podpísaná a čitateľne vyplnená vo všetkých prepisovateľných kópiách. Po odtrhnutí kópie Správy už nie je možné nič dopisovať alebo meniť.

Formulár ihneď pošlite do svojej poisťovne, ak ste sa v Správe o nehode dohodli, že Vy ste vinníkom dopravnej nehody. Pokiaľ je vinníkom dopravnej nehody protistrana, Správu o nehode pošlite do poisťovne, v ktorej má vinník uzatvorené PZP.

Obľúbené