Ako zaobchádzame s osobnými údajmi

Správcom osobných údajov je spol očnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021.

Informácie o premene spoločnosti zlúčením a ochrane osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) tu.

Dáta spracovávame na základe článku 6, odsek 1b) a 1f) nariadenia 2016/679, ktorý okrem iného stanovuje, že "... spracovanie je zákonné, ak je nevyhnutné pre plnenie zmluvy ......".

Osobné údaje použijeme pre kalkuláciu poistného pre vami vybraný produkt a vypracovanie návrhu poistnej zmluvy, ktorý odošleme vám a vami vybranej poisťovni. Zoznam tu.

Vaše kontaktné údaje môžeme použiť na zaslanie informačných oznámení, ktoré priamo s danou zmluvou súvisia. Tieto informačné oznámenie zahŕňajú najmä upozornenie na splatnosť predpísaného poistného alebo oznámenie o výročí poistnej zmluvy.

V prípade, že nie je možné dojednať novú poistnú zmluvu, pretože je výročie vašej aktuálnej poistky v budúcnosti, môžeme vaše kontaktné údaje využiť pre ponuku poistenia k dátumu výročia.

Osobné údaje nie sú a nebudú poskytované tretím osobám, okrem poisťovne, u ktorej je dojednané poistenie.

Osobné údaje nepredávame, nedistribujeme, neprenajímame ani inak nesprístupňuje tretím stranám s výnimkou štátnych orgánov podľa zákona.

Osobné údaje uchovávame po dobu jedného roka od ich poskytnutia alebo po dobu účinnosti poistnej zmluvy a desať rokov po jej ukončení. Obe lehoty sú dané zákonom.

K dátam, ktorá takto uchovávame, má prístup obmedzený počet osôb. Prístup je povolený, ak a) je nutné skontrolovať kvalitu poskytovaných služieb, b) vy nás o to požiadate, c) požiada nás o ne poisťovňa, u ktorej máte alebo ste mali zmluvu, d) vyžiada si ich dohliadajúcu orgán, napríklad Česká národná banka.

Máte právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, opravu, vymazanie a doplnenie neúplných osobných údajov, uplatňovať právo na prenosnosť údajov a ďalej klásť otázky ohľadom spracovania osobných údajov na info@klik.sk.

Máte právo na podávanie sťažností na spracovanie osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/sk/).

Detailné informácie z spracovanie osobných údajov tu.

Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, PSČ: 821 01.

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na pozemnej komunikácii. Každý, kto chce svoje auto používať na jazdenie po cestách, je povinný mať uzatvorenú túto p...
Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak niekto spôsobí škodu vám, bude vám škoda vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu...
Poistenie na cesty do zahraničia si môžete dohodnúť online za 5 minút. Dokonca aj na mobile cestou na letisko! Bez cestovného poistenia s dostatočnými limitmi vás banálna nehoda môže finančne zruinova...
Zatiaľ čo cena poistenia automobilov stále stúpa, pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti platí úplne opačná situácia. Aj z toho dôvodu je dobré poistenie nehnuteľnosti začať riešiť v spolupráci s Kli...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.