Ako zaobchádzame s osobnými údajmi

Správcom osobných údajov je spol očnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021.

Informácie o premene spoločnosti zlúčením a ochrane osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) tu.

Dáta spracovávame na základe článku 6, odsek 1b) a 1f) nariadenia 2016/679, ktorý okrem iného stanovuje, že "... spracovanie je zákonné, ak je nevyhnutné pre plnenie zmluvy ......".

Osobné údaje použijeme pre kalkuláciu poistného pre vami vybraný produkt a vypracovanie návrhu poistnej zmluvy, ktorý odošleme vám a vami vybranej poisťovni. Zoznam tu.

Vaše kontaktné údaje môžeme použiť na zaslanie informačných oznámení, ktoré priamo s danou zmluvou súvisia. Tieto informačné oznámenie zahŕňajú najmä upozornenie na splatnosť predpísaného poistného alebo oznámenie o výročí poistnej zmluvy.

V prípade, že nie je možné dojednať novú poistnú zmluvu, pretože je výročie vašej aktuálnej poistky v budúcnosti, môžeme vaše kontaktné údaje využiť pre ponuku poistenia k dátumu výročia.

Osobné údaje nie sú a nebudú poskytované tretím osobám, okrem poisťovne, u ktorej je dojednané poistenie.

Osobné údaje nepredávame, nedistribujeme, neprenajímame ani inak nesprístupňuje tretím stranám s výnimkou štátnych orgánov podľa zákona.

Osobné údaje uchovávame po dobu jedného roka od ich poskytnutia alebo po dobu účinnosti poistnej zmluvy a desať rokov po jej ukončení. Obe lehoty sú dané zákonom.

K dátam, ktorá takto uchovávame, má prístup obmedzený počet osôb. Prístup je povolený, ak a) je nutné skontrolovať kvalitu poskytovaných služieb, b) vy nás o to požiadate, c) požiada nás o ne poisťovňa, u ktorej máte alebo ste mali zmluvu, d) vyžiada si ich dohliadajúcu orgán, napríklad Česká národná banka.

Máte právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, opravu, vymazanie a doplnenie neúplných osobných údajov, uplatňovať právo na prenosnosť údajov a ďalej klásť otázky ohľadom spracovania osobných údajov na info@klik.sk.

Máte právo na podávanie sťažností na spracovanie osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Detailné informácie z spracovanie osobných údajov tu.

Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, PSČ: 821 01.

Obľúbené

Logo společnosti Klik skO nás

Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko IČO: 53171021 DIČ: SK 4120232765 Plynárenská 1, 821 01 Bra...

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Povinné zmluvné poistenie na mieru na Klik.skPovinné zmluvné poistenie

Čo je to povinné zmluvné poistenie alebo PZP? Povinné zmluvné poistenie alebo v skratke PZP musí mať zo zákona každé vozidl...