Prečo potrebujem mať PZP

Dům a automobil, nad kterými se vznáší deštník.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať každý majiteľ alebo držiteľ vozidla. Toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte prevádzkou motorového vozidla tretím osobám. Ide o škody na zdraví, živote, škody na majetku alebo o škody vo forme ušlého zisku. To znamená, že ak spôsobíte Vaším motorovým vozidlom škodu inej osobe, táto škoda bude vyplatená z Vášho PZP.

PZP sa riadi zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení.

Ak nemáte poistené vozidlo, je to problém!

Ak nemáte platné PZP, máte veľký problém v prípade zavinenej nehody. Veľkosť problému závisí od výšky škody, ktorá bola spôsobená. Predovšetkým pri škodách na zdraví sa môže jednať o desaťtisícové čiastky.

V prípade, ak je škoda spôsobená vozidlom, ktoré nemá platné povinné zmluvné poistenie v čase poistnej udalosti, náhrada škody bude poškodenej strane vyplatená z Garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Po výplate škody bude SKP vymáhať náhradu škody od vinníka v plnej výške.

Takáto situácia Vám môže spôsobiť výraznú finančnú ujmu, ktorá ovplyvní Váš život na dlhú dobu.

Okrem toho, v prípade, že nemáte platné PZP poistenie Vám môže byť udelená pokuta:

  • od policajného orgánu vo výške 20 EUR za nepredloženie Bielej karty,
  • od správneho orgánu vo výške od 16,60 EUR do 3 320 EUR.

Zánik PZP

Povinné zmluvné poistenie zaniká z dôvodov uvedených v zákone.

Ak povinné zmluvné poistenie zanikne pred uplynutím poistného obdobia, na ktoré bolo poistenie dohodnuté, poistník má právo na vrátenie časti poistného. To neplatí v prípade, ak došlo k poistnej udalosti, v takom prípade má poisťovňa právo ponechať si celé poistné.

Obľúbené

Váha s dvěma otazníky převažující misky vah na jednu stranu.PZP je povinné, aj keď vozidlo nepoužívate

Ku každému vozidlu, ktoré je prevádzkované na verejnej komunikácii (diaľnica, cesta, verejne dostupná komunikácia), musí mať je...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Ako postupovať v prípade dopravnej nehody

Čo keď spôsobíte dopravnú nehodu? Samozrejme nikto z nás si to nepraje, avšak môžeme sa stať účastníkmi dopravnej nehody. V...